რეგიონში პირველად!

“ლოგომედში” დაინერგა ენისა და მეტყველების კომპლექსური თერაპია, რომელიც მოიცავს როგორც პედაგოგიურ, ისე სამედიცინო ღონისძიებებს:

საარტიკულაციო აპარატის პირდაპირ მასაჟს

საარტიკულაციო აპარატის ვიბრომასაჟს

პერიფერულ სამეტყველო ზონების რეფლექსთერაპიული სტიმულაციას

სუნთქვით ვარჯიშს

დიქციურ ტრენინგს

სამეტყველო ხმის გავარჯიშებას

ნატიფი და მსხვილი მოტორიკის განვითარებას

ფონემური სმენის გავარჯიშება _ სტიმულაციას

ლექსიკური მარაგის განვითარებას

ფრაზეოლოგიური მეტყველების განვითარებას

დაუსვით კითხვა ექიმს